Veel gestelde vragen

Vrijmetselaren hechten kennelijk veel waarde aan symboliek, waarom?
Uit de vorige antwoorden is duidelijk geworden dat de vrijmetselarij haar oorsprong vindt in de bouw. De middeleeuwse (religieuze) bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van licht- en bouwsymboliek. Wij vrijmetselaren trachten deze symboliek naar vermogen in ere te houden. Hiervoor is een aantal goede redenen te geven:
- Symbolen spreken een eigen taal. Veel begrippen en denkbeelden die zich niet of nauwelijks in geschrift of in gesproken woord laten uitdrukken, kunnen wel door middel van een teken worden duidelijk gemaakt.
-Symbolische handelingen grijpen veelal terug op oeroude tradities en op tijdloze wijsheid. Wij vrijmetselaren gebruiken de gereedschappen en geometrische vormen die verband houden met bouw en lichtschepping. Elk werktuig, elke vorm heeft in dit verband een eigen betekenis en brengt ons tot een beter begrip van de aard en de zin van ons menszijn.
-De diepste symboliek voert in de visie van de vrijmetselaren terug tot het bewerken van de ruwe steen, zijnde het eigen wezen. Hij wordt geacht deze om te vormen tot een zuivere kubiek om daarmee een bouwsteen te worden in het volmaakte bouwwerk. Symboliek is voor ons vrijmetselaren geen onderwerp van verering, noch een doel. Het is een waardevol hulpmiddel tot begrip.

Vrijmetselarij is geen godsdienst. Wel wordt bijvoorbeeld de bijbel gebruikt. Hoe zit dat precies?
De Bijbel behoort tot de heilige boeken, die onder andere in de vrijmetselarij als symbool van wijsheid worden gebruikt om tot een bewustwordingsproces te komen. In andere werelddelen maken vrijmetselaars gebruik van andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de Talmud of de Koran. Vrijmetselarij is geen godsdienst, hetgeen niet wil zeggen dat vrijmetselaren antireligieus of ongodsdienstig zouden zijn. Iedere vrijmetselaar geeft zijn eigen invulling aan zijn eigen gedachten en gevoelens over religie en godsdienst. Zo kan een vrijmetselaar in Nederland belijdend lid zijn van welke kerk dan ook. Omdat vrijmetselarij geen godsdienst is worden geen dogma's of andere bepaalde leerstelligheden gehanteerd. Iedere vrijmetselaar is autonoom, zelf verantwoordelijk en derhalve vrij in de beoefening van die godsdienst, waarvan hij meent dat deze verenigbaar is met zijn persoon.

Is de vrijmetselarij een geheim genootschap?
Nee, de broederschap is niet geheim, wel besloten. De door ons gebruikte teksten worden alleen aan leden bekend gemaakt.

Vrijmetselarij heeft iets geheimzinnigs. Is dat zo, of lijkt dat maar zo?
Vrijmetselarij is voor hen die hiermee onbekend zijn, omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Het zou kunnen komen door de symboliek en de veelal eeuwenoude ritualen waaraan wij vrijmetselaren waarde hechten en waarmee wij werken. Ook heeft misschien het feit dat vrijmetselaren vroeger vele malen zijn vervolgd en dat hun samenkomsten werden verboden, hiertoe bijgedragen. Eerlijk gezegd hebben vrijmetselaren zelf in de loop der eeuwen nauwelijks enige bijdrage geleverd tot meer en betere bekendheid. Dat is jammer, want de werkelijkheid is dat de vrijmetselaar beslist niet behoeft te verbergen dat hij tot de Orde behoort. De levensovertuiging van de vrijmetselaar is onder meer gebaseerd op de erkenning van de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge verdraagzaamheid. Hieraan is niets geheimzinnigs. Wel mag worden verondersteld dat de vrijmetselaar zijn eigen geheimen bewaart. Doch deze behoren tot zijn persoonlijk, geestelijk goed, zijn uitrusting op weg
naar zelfkennis en geestelijke ontwikkeling.