Veel gestelde vragen

Waarom ritualen en symbolen?
Vrijmetselaars ondergaan een inwijding en nemen deel aan rituele bijeenkomsten van hun loge, waarbij zij de inwerking van de gehanteerde symbolen ondergaan: ieder in de mate waarin hij zich daarvoor openstelt. Ook aan de teksten, die worden uitgesproken, komt slechts symbolische betekenis toe die een ieder naar eigen beleving kan invullen. Doordat de vrijmetselarij zich niet door leerstellingen met waarheidspretentie tot de mens richt maar slechts d.m.v. symbolen, wordt bewerkstelligd dat de individuele vrijmetselaar niet in een keurslijf van dogma’s wordt gedrongen en dat hij a fortiori niet wordt verleid tot de gedachte ‘de’ waarheid in pacht te hebben; hij kent slechts ‘zijn’ waarheid. Wel gaat de vrijmetselarij uit van iets als een leidend beginsel, een kwaliteit of een kracht, die geacht wordt in een ieder door te werken en die met de term Opperbouwmeester des Heelals wordt aangeduid.

Er wordt wel eens gezegd dat het lidmaatschap is voorbehouden aan intellectuelen en beter gesitueerden. Is daar iets van waar?
Vrijmetselarij heeft niets te maken met maatschappelijke status of met intellectueel niveau. Het lidmaatschap van de Orde staat open voor elke vrije man van goede naam, dat wil zeggen voor elke man die zich niet gebonden acht aan oneigenlijke beperkingen van geestelijke en maatschappelijke aard en die handelt vanuit oprechte intenties. Vrijmetselarij is niet voor geleerde weters, maar voor oprechte zoekers, ongeacht de plaats die zij in dit maatschappelijk bestel innemen.

Vrijmetselarij is een mannenaangelegenheid, waarom geen vrouwen?
De zware arbeid in de kathedralenbouw is van oorsprong typisch mannenwerk. Ook toen de vrijmetselarij haar ambachtelijk karakter geleidelijk verwisselde voor de geestelijke arbeid, bleef de loge een plaats waar uitsluitend mannen samenkwamen. Vrijmetselaren zullen ten volle erkennen dat verenigingen, waarin mannen en vrouwen samenkomen en samenwerken, heel zinvol zijn en uitstekend kunnen functioneren. Ook wordt de vrouw bij de vrijmetselaars hoog geacht en gewaardeerd. Dit komt onder meer tot uiting in het feit, dat haar instemming wordt gevraagd, wanneer haar man wil toetreden tot de Orde. De eeuwenlange vrijmetselaars historie heeft bewezen dat een mannengemeenschap in de vorm van een hechte broederketen in een behoefte voorziet. Volledigheidshalve moet gezegd worden dat er in de loop der tijden ook vrijmetselaars organisaties zijn ontstaan, die uitsluitend voor vrouwen, dan wel voor mannen en vrouwen toegankelijk zijn.

De Orde van Vrijmetselaren noemt zich een inwijdingsgenootschap. Houdt dit een blijvende verbintenis in?
Het antwoord op deze vraag kan kort zijn. Wanneer een vrijmetselaar meent om persoonlijke redenen het lidmaatschap van de Orden te moeten beëindigen, dan heeft hij alle vrijheid uit te treden. Hij treedt toe uit vrije wil en kan ook uit vrije wil zijn lidmaatschap opzeggen, hoezeer zijn logegenoten dat laatste ook zouden betreuren. Elke vrijmetselaar is en blijft autonoom. De vrije wil, de persoonlijke keuze en de eigen verantwoordelijkheid nemen in de maçonnieke levensbeschouwing een belangrijke plaats in.

Hoe is de vrijmetselarij georganiseerd? Is het een vereniging?
Elke loge in Nederland ressorteert onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden te Den Haag. De loge is een normale vereniging en aldus ingeschreven en koninklijk goedgekeurd. De vereniging functioneert bestuurlijk als een zelfstandige eenheid met statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin is de wijze van bestuur, het wisselen van bestuursfuncties, de verplichtingen t.a.v. het huishoudelijk reglement en huishoudelijke vergaderingen, financiële zaken, aanneming van leden etc. geregeld. Elk land is met een eigen organisatie structuur, een eigen hoofdbestuur en een eigen beginselverklaring autonoom.

Wat betekent vrijmetselaar zijn in het dagelijks leven?
Elke vrijmetselaar geeft op zijn eigen wijze praktisch inhoud aan zijn maçonnieke levensbeschouwing. Hierbij hanteert hij de hoge standaard van hetgeen hij in de ordebeginselen onderschrijft. Daarnaast baseert hij zich op de levensbeschouwelijke en geestelijke waarden waarvan hij in de loge kennis neemt. Het verkrijgen van een dieper inzicht in eigen wezen en mogelijkheden, een beter functioneren in het maatschappelijk leven, het leveren van een zinvolle bijdrage tot het welzijn van anderen, zijn praktisch gerichte opdrachten die de vrijmetselaar zichzelf stelt. Hij weet zich hierin gesteund door zijn logegenoten en al zijn medevrijmetselaren elders. Vrijmetselarij is op specifieke wijze bezig met een positieve benadering van levenswaarden, met overigens alle ruimte voor optimisme en blijheid. Als zodanig is vrijmetselarij een levensstijl met een eigen karakteristiek.

Schept het lidmaatschap zware verplichtingen, bijv. ook financieel?
Het lidmaatschap van de Orde legt geen verplichtingen op, waaraan niet of bezwaarlijk kan worden voldaan. Zoals in de toelichting op de vorige vraag gesteld, geeft iedere broeder op zijn eigen wijze inhoud aan zijn lidmaatschap. Uiteraard wordt een sterke betrokkenheid met, en toewijding aan de arbeid verondersteld. Het regelmatig samenkomen maakt hier deel van uit. De contributie is vergelijkbaar met die van andere verenigingen die evenredige financiële verplichtingen dienen na te komen. In beginsel staat het lidmaatschap open voor iedere man, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging of zijn maatschappelijke status.

Wat moet ik doen om nader geïnformeerd te worden en om eventueel het lidmaatschap aan te vragen?
Tussen Uw aanvrage en het feitelijke lidmaatschap ligt meestal een periode van enkele maanden, waarin U de gelegenheid krijgt om Uw kennismaking met de vrijmetselarij te verdiepen, om de kans op eventuele latere teleurstellingen tot een minimum te beperken.